30-01-2018

Stare Miasto

Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim stanowi jeden z najciekawszych w Polsce środkowej zespołów dawnej zabudowy miejskiej, z centralnie położonym rynkiem i przylegającymi doń ulicami oraz około 100 zabytkowymi budowlami z różnych okresów historii miasta. Zachowany do dziś staromiejski układ urbanistyczny sięga drugiej połowy XIII wieku, choć współcześnie istniejąca zabudowa jest znacznie późniejsza.

29-01-2018

Rynek Trybunalski

Rynek Trybunalski stanowi centralny punkt średniowiecznego układu urbanistycznego.
28-01-2018

Zamek królewski

Na wschód od Starego Miasta, poza linią dawnych murów miejskich wznosi się zamek królewski zbudowany w latach 1511-1519 prawdopodobnie w miejscu pierwotnej (być może drewnianej) budowli wzniesionej – jak głosi tradycja – za sprawą Kazimierza Wielkiego.
27-01-2018

Mury miejskie

Budowę murów miejskich otaczających gród piotrkowski rozpoczęto w XIV w. w czasach Kazimierza Wielkiego, a ukończono dzięki fundacji królowej Jadwigi w końcu XIV w. Za budulec posłużyły kamień i cegła gotycka.
Piotrkowska fara zbudowana została w XIV wieku w czasach Kazimierza Wielkiego w stylu gotyckim. W 1467 r. dobudowano do niej kaplicę św. Krzyża, w początkach XVI w. wydłużono prezbiterium, w 1674 r. wzniesiono barokową kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej.
Położony poza obrębem Starego Miasta klasztor oo. Bernardynów został wzniesiony w latach 1640-1643 z fundacji rodu Starczewskich na tzw. Łysej Górce.
Piotrkowski klasztor sióstr Dominikanek powstał w latach 1627-1673 z fundacji Katarzyny Warszyckiej. Klasztor, mimo oporu mieszczan, został dobudowany do murów obronnych.
W 1679 r. gmina żydowska w Piotrkowie otrzymała od króla Jana III Sobieskiego przywilej zezwalający na budowę bóżnicy i lokalizację cmentarza. Pierwsza drewniana bóżnica wzniesiona w 1689 r. spłonęła ok. 1740 r. Wielka Synagoga powstała w latach 1791-1793 we wschodniej części miasta zwanej wtedy Wielką Wsią lub Żydowskim Miastem Piotrkowem.
Prawosławni Grecy przybyli do Piotrkowa w połowie XVIII w. i na mocy królewskiego przywileju z 1764 r. założyli tu parafię prawosławną.
Na dawny zespół klasztorny oo. Pijarów wykorzystywany obecnie przez parafię ewangelicko-augsburską (świątynia) i do niedawna przez piotrkowskie więzienie (budynek klasztorny) składają się: barokowy kościół wzniesiony w latach 1689-1718 ze sklepioną krzyżowo nawą, szerokim profilowanym gzymsem, a we wnętrzu: ołtarzem głównym z pocz. XVIII w. i barokowo-rokokowym chórem muzycznym) oraz d. klasztor Pijarów – oba przebudowane w XIX w.