Trybunały nalewkowe - regulamin

REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ
„III Festiwal Smaku – Trybunały Nalewkowe” w dniach 13.07. – 15.07.2018

§1. Zobowiązania

1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie „III Festiwal Smaku – Trybunały Nalewkowe” w dniach 13.07.2018 – 15.07.2018 zwanej dalej „imprezą”, której Organizatorem jest Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Zamurowa 11, 97-300 Piotrków Tryb.
2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.
3. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy:
a. przed wejściami na teren imprezy
b. na stronie internetowej organizatora www.cit.piotrkow.pl.

§2. Przeznaczenie terenu

Na terenie imprezy widzowie mogą oglądać występy artystyczne, pokazy kulinarne, uczestniczyć w konkursach oraz korzystać z oferty Jarmarku Produktów Regionalnych.

§3. Zasady szczegółowe

1. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.
2. Organizator dysponuje własna służbą porządkową  i obsługą informacyjną;
3. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z imprezy osoby nietrzeźwe i zakłócające swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne służby porządkowe występują o pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących na terenie imprezy.
4. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących, służb porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się przy scenie w Rynku Trybunalskim.
5. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy.
6. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
7. Dzierżawcy poszczególnych stoisk handlowych, rekreacyjnych i gastronomicznych posiadają pełną odpowiedzialność za właściwe użytkowanie, sprawność i bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu i wszelkich urządzeń podczas w/w imprezy, stosując się do postanowień regulaminu a w szczególności do zakazu sprzedaży alkoholu młodzieży do lat 18 oraz godzin zakończenia prowadzenia działalności.

§4. Uprawnienia służb

1. Służba porządkowa i informacyjna jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do:
a. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy
b.  ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2.  Służby porządkowe odmawiają wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom:
a.  wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych wydane przez sąd w zawiązku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b. wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
c. wobec których został wydany zakaz sądowy lub klubowy wstępu na imprezy masowe w kraju i UE,
d. odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
e. nieposiadającym dokumentu tożsamości,
f. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
g. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby lub napoje alkoholowe oraz środki bądź substancje,
h. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
i. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.
3. Osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu nie zostaną wpuszczone na teren imprezy lub zostaną z niego wydalone bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych na ten cel.

§5. Zachowanie na imprezie

1. Każdy, kto przebywa na imprezie, powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom.
2. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń straży pożarnej, kier. ds. bezpieczeństwa, służby porządkowej, służby informacyjnej, akustyka imprezy oraz Policji.
3. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy przez służby porządkowe lub służby informacyjne podlega wydaleniu z terenu imprezy.
4. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję w miejscu i czasie trwania imprezy podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.
5. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscu przeznaczonym dla publiczności.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
7. Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

§6. Zakazy

1. Zabrania się na terenie imprezy:
a. wnoszenia i posiadania butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych,
b. wnoszenia i posiadania środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
c. naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej,
d. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełniania czynu zabronionego,
e. wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów np. strefa buforowa.
2. Przedmioty niebezpieczne, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom ścigania na ich żądanie.

§7. Służby informacyjne

1. W celu zwiększenia komfortu osób uczestniczących w imprezie masowej, organizator zapewnia pomoc służby informacyjnej.
2. Służby informacyjne są zobowiązane do:
a.  informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
b.  informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
c. pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU;
d. reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie;
e. obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób.

§8. Odpowiedzialność

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
3. Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy, każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu zwłaszcza §6 lub zasad i przepisów bezpieczeństwa , albo której obecność na terenie imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób. Osobom takim nie przysługuje prawo żądania zwrotu żadnych kosztów.

§9. Utrwalenie przebiegu imprezy

1. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

Załączniki artykułu